Hoạt động kinh doanh của chúng ta là gì ?

Nên xác định hoạt động kinh doanh trên ba phương diện:

•         Ai sẽ được thỏa mãn (Nhóm khách hàng nào?),

•         Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),

•         Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng (bằng các kỹ năng hay năng lực khác biệt nào?).

 

–        Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),

•         Khuôn mẫu của Abell cho phép lợi dụng được những sự thay đổi của môi trường, cũng có thể được trả lời bằng mô hình của Abel.

o   Các giá trị:

Khẳng định cách thức của các nhà quản trị:

–        Tự kiểm soát,

–        Tiến hành kinh doanh,

–        Muốn tạo dựng đặc tính của tổ chức.

Điều khiển hành vi trong tổ chức,

Là nền tảng văn hóa tổ chức của công ty

Như một người dẫn dắt lợi thế cạnh tranh.

o   Các đặc tính mục tiêu:

Để có ý nghĩa mục tiêu phải có bốn đặc tính.

Thứ thất, một mục tiêu được coi là thiết lập tốt nếu nó chính xác và có thể đo lường.

Thứ hai, một mục tiêu được thiết lập tốt phải hướng đến các vấn đề quan trọng.

Thứ ba, một mục tiêu được thiết lập tốt phải mang tính thách thức nhưng có thể thực hiện (thực tế).

Thứ tư, một mục tiêu được xây dựng tốt nên xác định với một khoảng thời gian

Và cuối cùng,  điểm cần nhấn mạnh ở đây là các mục tiêu tốt cung cấp các công cụ để đánh giá sự thực thi của các nhà quản trị.

ü  Mục tiêu dài hạn và ngắn hạn:

Mục tiêu cực đại hóa thu nhập cho cổ đông.

Tiềm ẩn về các vấn đề ngắn hạn.

Các mục tiêu dài hạn.

–        Để chống lại hành vi định hướng ngắn hạn, các nhà quản trị cần bảo đảm rằng họ chấp nhận các mục tiêu mà nếu đạt được sẽ tăng hiệu suất dài hạn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

–        sự thỏa mãn của khách hàng,

–        hiệu quả, năng suất của nhân viên

–        chất lượng sản phẩm và sự cải tiến.

–        Biện pháp Cần đầu tư dài hạn vào nhà xưởng, máy móc thiết bị, R&D, con người và các quá trình.

–        Mục đích:

* tăng cường vị thế cạnh tranh của công ty

* thúc đẩy khả năng sinh lợi dài hạn.

Copyright 2006 - 2014 Virtual Office Service G-Office Sitemap | Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Bảo Mật